КАПАЦИТЕТ: 25КГ.

Бърза поръчка
0895 50 22 66
Поръчайте по телефона
или задайте своите въпроси

АКТИВНИ СЪСТАВКИ:

Съдържание на активен хлор в продукта: 37,6гр. / кг.

УПОТРЕБА:

  • Процесът на почистване се провежда при стайна температура.
  • Време на контакт за бактерицидно действие - 5 минути, за фунгицидно - 15 минути.
  • През целия период на действие на продукта, пълния унищожителен ефект се получава при концентрация от 2,8% (като се взема под внимание псадът на активен хлор) за 15 минути и при температура от 20°C.
  • Отстранете останало мляко и внимателно почистете цялото оборудване с чиста вода.
  • Пригответе разтвор с концентрация 0,5 точно преди употреба.
  • Процесът на почистване трябва да протече при стайна температура или по-висока, но не надвишаваща 60°C за 15 минути.
  • След приключване на процеса по почитването, старателно изплакнете всички части с вода.

КОДОВЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ:

P260 - да не се вдишват изпаренията.
P280
 - носете предпазно облекло и очила 
P303 + P361 + P353 - в случай на контакт с кожата или косата незабавно отстранете всички засегнати дрехи, изплакнете кожата с вода струя или душ.
P305 + P351 + P338 - при контакт с очите внимателно измийте с вода за няколко минути. Ако носите контактни лещи махнете ги и продължете с изплакването.
P310 - незабавно се свържете с лекар.


ПЪРВА ПОМОЩ: В случай на натравяне чрез поглъщане, ако пострадалия е в безсъзнание: Да не се предизвивка повръщане, да не се дава нищо за пиене.
Да се потърси медицинска помощ, Ако пострадалият е в съзнание: да се изплакне устата обилно с вода, да не се предизвиква повръщане, да се транспортира до болница.

СЪХРАНЕНИЕ:
Да се съхранява в проветриви, затъмнени помещения.

ИЗХВЪРЛЯНЕ: 
Да не се изхвърля директно в канализацията.
НАЧИН НА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ:
Малки количества неутрализирайте с воден разтвор на натриев бикарбонат или натриев тиосулфат. Големи количества могат да бъдат унищожени чрез нагряване с температура над 35°C, като отделения хлор се събира в абсорбенти, като натриев хидроксид или гасена вар.
Отпадъци от опаковки: Опаковките следва да бъдат напълно изпразнени и след почистване е възможно да се използват повторно. Отпадъците от опаковки следва да се предадат на специализирано дружество, за да се унищожат или да се рециклират.

Обадете ни се