Киселинен концентрат за почистване на доилно оборудване - MX ACID

Арт. №: 311100106-000

Течен киселинен концентрат за почистване на доилно оборудване MX ACID.

Още информация: ⏬

✅ Изберете вариант:
Лесна поръчка
0895502266
Поръчайте по телефона, лесно е!
Ние сме на Ваше разположение!
💡 Гарантираме възможно най-ниска цена за доставка! След направена поръчка ще се свържем с Вас, за да Ви информраме.

СЪСТАВ:
15-30% acid azotic (HNO3)
5-15$ acid fosforic (H3PO4)

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
- Отстранете останалото мляко и измийте добре цялото оборудване с чиста вода.
- Пригответе разтвор с концентрация 0,5% непосредствено преди употреба.
- Почистете за 15 минути със студена вода или с вода с по-висока температура, но не надвишаваща 60
°C.
- След приключване на процеса на почистване изплакнете всички части обилно с чиста вода.
ВНИМАНИЕ: СЪДЪРЖА АЗОТНА КИСЕЛИНА

КОДОВЕ ЗА ОПАСНОСТ:

H314 - причинява изгаряне на кожата и поврежда очите.

КОДОВЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ:
P280 - носете предпазно облекло и очила.
P303 + P361 + P353 - В случай на контакт с кожата или косата незабавно отстранете всички засегнати дрехи, изплакнете кожата с водна струя или душ.
P305 + P351 + P338 - При контакт с очите внимателно измийте с вода за няколко минути. Ако носите контакти лещи махнете ги и продължете с изплакването.
P310 - Незабавно се свържете с лекар.

ПЪРВА ПОМОЩ: В случай на натравяне при поглъщане, ако пострадалият е в безсъзнание: да не се предизвиква повръщане, да не се дава нищо за пиене.
Ако пострадалият е в съзнание: изплакнете устата с вода, да не се предизвиква повръщане, закарайте го в болница.

СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява във вентилирани, затъмнени помещения.
ИЗХВЪРЛЯНЕ: Да не се изхвърля в канализацията.
ПРАЗНИ ОПАКОВКИ: Изпразнете опаковката напълно, след измиване може да се ползва отново.